Reklamačný poriadok

Na tovar zakúpený u nás je poskytovaná záruka, ktorej trvanie je uvedené v dodacom liste. Záruka je štandardne 24 mesiacov ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené závadou niektorého dielu zariadenia.

Reklamačné informácie

 • Doba záruky je uvedená na dodacom liste
 • Záruka sa vzťahuje len na poruchy hardvéru, za chyby operačného systému alebo aplikačného softvéru neručíme
 • Na reklamáciu je nutné priniesť so sebou aj doklad o zakúpení a záručný list výrobku (iba ak je súčasťou balenia)
 • Reklamovať sa nedá závada, ktorú výrobca negarantuje v návode na použitie, nedá sa reklamovať tovar ktorý je mechanicky poškodený
 • Pri reklamácii tlačiarne je potrebné doniesť aj ukážku chybnej tlače
 • Ak dôjde k poškodeniu alebo nesprávnej funkcii zariadenia preukázateľne vplyvom neodborného zásahu do zostavy alebo programového vybavenia (zmena nastavení, preinštalovaním ovládačov, atď.), nejedná sa o záručnú udalosť
 • Za stratu dát z Vášho pevného disku počas reklamácie alebo servisu neručíme! Vaše údaje si pred odovzdaním do servisu riadne zálohujte (je možné dokúpiť si službu zálohovania)
 • Za diagnostiku závady sa účtuje poplatok aj v prípade nevykonania opravy

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady

 • mechanické poškodenie
 • neodborná obsluha
 • násilná manipulácia
 • prevádzkovanie v nevhodných pracovných podmienkach (prašnosť, vlhkosť, … )
 • poškodenie tovaru počas prepravy zákazníkom
 • nesprávne pripojenie alebo odpojenie k iným zariadeniam resp. pod napätím
 • oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod.
 • porušenie plomby alebo štítku výrobného čísla
 • pri pevných diskoch mechanické poškodenie plombovacej pásky okolo disku
 • pri tlačiarňach sa ďalej záruka nevzťahuje na nasledovné prípady:
  • zlomená ihlička v tlačovej hlave
  • zaschnutý atrament v tlačovej hlave
  • nepoužitie originál. príslušenstva (farbiace pásky, atramentové náplne, tonery, …)

Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť

 • dodací list resp. pokladničný doklad k reklamovanému tovaru
 • písomný popis závady
 • tovar spolu s príslušenstvom (diskety, CD, manuál, káble)
Reklamácia v záručnej dobe sa uplatňuje v mieste odberu tovaru.
Záručná doba na vymenené a opravené diely sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.

Servis „výmenou“ nie je štandardným spôsobom a nezaväzujeme sa k nemu.